Get the Flash Player to see this player.
GI?I THI?U VSGIA
Ngày 04 tháng 06 năm 2020
Gi?i thi?u VSGIA
             Theo xu h??ng pht tri?n v trao ??i thng tin r?ng ri c?a ngnh in l?a, cc hi?p h?i in l?a ? d?n d?n ???c thnh l?p t?i nhi?u khu v?c v nhi?u n??c khc nhau trn th? gi?i nh? Hi?p H?i In Chu Au FESPA, hi?p h?i In Chu ASGA, Hi?p h?i In Trung Qu?c, ?n ??, Thi Lan, 

             T?i Vi?t Nam, ngnh in l?a ?ang ???c cc doanh nghi?p quan tm v ??u t? m?nh m?, v v?i xu h??ng pht tri?n chung trn th? gi?i, nhu c?u thnh l?p m?t hi?p h?i in l?a t?i Vi?t Naml r?t c?n thi?t. Hi?p h?i in l?a Vi?t Nam c tn l VSGIA ra ??i s? l n?i t?p h?p, ?on k?t h?i vin, gp ph?n ph? bi?n v p d?ng cc ti?n b? khoa h?c k? thu?t, cng ngh? m?i nh?m t?ng n?ng su?t, ch?t l??ng s?n ph?m, ti?t ki?m chi ph s?n xu?t, t?ng c??ng kh? n?ng c?nh tranh trn th? tr??ng th? gi?i ni chung v trong khu v?c ni ring.

M?c tiu xy d?ng website

Xy d?ng m?t website chuyn nghi?p nh??m trao ??i thng tin gi?a cc doanh nghi?p ho?t ??ng trong l?nh v?c in l?a t?i Vi?t Nam. ?y c?ng l c?u n?i quan tr?ng gi?a cc doanh nghi?p thnh vin c?a H?i.

??i t??ng s? d?ng website

1. Ng??i truy c?p (khch hng, khch vng lai, ??i tc)

            -         Tra c?u thng tin bi vi?t gi?i thi?u, tin t?c - s? ki?n, k? thu?t m?i,.

            -         Tm ki?m ??i tc trong danh sch thnh vin, danh b? doanh nghi?p.

            -         Tm ki?m thng tin trn di?n ?n.

            -         G??i cu ho?i trong mu?c ho?i/?p.

            -         G??i pha?n h?i tr?c tuy?n.

2. Thnh vin c?a h?i

            -         Tham gia trao ??i t?i di?n ?n. 

            -         Nh?n nh?ng thng tin m?i nh?t.


TH?NH L?P VSGIA
DANH BẠ DOANH NGHIỆP
GỬI THƯ GIỚI THIỆU
Email nhận
Nhập mã bên dưới
QUẢNG CÁO
Số người đang truy cập: 1
Tổng lượt truy cập: 331639
Tel: 0903.842957
Best viewed with Ms IE7.0, Firefox 3.0 by resolution of 1280x800 or higher.